Italiano: Perdere Peso Bevendo il Tè, Español: bajar de peso tomando té, Deutsch: Mit Teetrinken Gewicht verlieren, Português: Perder Peso Tomando Chá, Français: perdre du poids en buvant du thé, Nederlands: Afvallen door thee te drinken, 中文: 喝茶减肥, Русский: пить чай, чтобы похудеть, Bahasa Indonesia: Meminum Teh untuk Menurunkan Berat Badan, Čeština: Jak zhubnout pitím čaje, हिन्दी: वज़न कम करने के लिए चाय पियें, ไทย: ดื่มชาเพื่อลดน้ำหนัก, Tiếng Việt: Uống Trà Giảm Cân, العربية: خسارة الوزن من خلال شرب الشاي, 한국어: 차를 마셔 체중 감량하기

Thank you for suggesting consulting your doctor before starting a session of intermittent fasting. My personal trainer (who highly endorses your book & advice) was just talking to me about the subject last week. I’m definitely interested, and think I’d be ok with just two meals a day. I’ll discuss with my doctor later, but may test it out for a couple days this week and see how I feel. Thanks!


This is the type of tea that's often served in Chinese restaurants and used to make iced tea. It’s fermented -- a process that allows it to change chemically and often increases its caffeine content. The tea has a strong, rich flavor. Whether it helps with weight loss isn't certain. But research done on rats suggests substances called polyphenols in black tea might help block fat from being absorbed in the intestines.
Dr. Shirley, Jamie and Stephanie all found this out firsthand. Says Dr. Shirley; “I started walking so much more. If I needed to go a few blocks, I’d walk instead of taking the car. I’d take a walk after dinner. I enjoyed it!” Jamie, who had never exercised consistently before, suddenly got hooked on aerobics and strength training. Meanwhile, Stephanie found herself so much more revved up by yerba mate that she automatically started doing her regular yoga routines more vigorously. “My clothes fit differently almost immediately!” she says.
This weight-loss tea may be mild tasting, but it sure doesn’t act that way when it comes to your fat. In a study published in the journal Nutrition & Metabolism in 2009, white tea extract was found to help break down fat cells and prevent accumulation of fatty tissue. The reason? Scientists say it’s the high antioxidant content of the tea, particularly one called ECGC. (Here’s what else you should know about using white tea as a weight-loss tea.)

Having trouble finding an affordable pinot noir? Blame Hollywood! According to economists, the 2004 movie Sideways completely reversed the wine’s falling price, with the most dramatic increase in $20 to $40 wines. Also contributing to the hype: Multiple studies have demonstrated that pinot noir consistently contain the highest levels of resveratrol among wines— and resveratrol has been shown to blast fat. One study found that pinot had more than five times the amount found in California cabernet sauvignon.


Hell Abel, I fast 15/7 last snack is something like peanuts and raisins at 10:pm next snack is 1 boiled egg at 6:30 am, coffee, green tea,and water til 3pm then i snack banana and wheat bread 30 min before i do a 4 mile walk daily! my only full meal is at 6:00 pm! and it consists of meats with fat, veggies, small amounts of carbs! Do you think i need any improvements! and i also do 100 push up a day 50 before 12noon and 50 more after! do i need to change anything?
my question is about the exercise, 45 min.walk every day, 7 min work out 2-3 times a week, and weights 2 times a week 45 min sessions with some light yoga here and there, does that work for the program,I started the program a week ago, my first week I did i would say 90% of what program asks for,yet i only lost 1 lb,I am diabetic and my number before starting had gone up,may be that is the reason for the dismal results?
The claims of weight loss within 14 days has worked for many users. V tea T-tox 14 Day Detox Tea works by boosting the body’s metabolism and suppressing appetite. Since it doesn’t have the natural laxative of senna leaves, you will be not be rushing to the washroom frequently. So, it is completely safe to take this tea to work or school for consumption later in the day.
What if exercise was suddenly something you wanted to do? Well. When you start drinking yerba mate tea, don’t be surprised if that happens! “Yerba mate contains a chemical compound called mateine, which is thought by many authorities to be identical to caffeine with one exception-it doesn’t cause jitteriness,” notes Raymond M. Lombardi, D.C., N.D., a certified herbalist based in Redding, California. “But like caffeine, it has a stimulating effect on metabolism.” A faster metabolism not only means you burn more calories, it means you turn more calories into energy. So your get-up-and-go goes through the roof!
B vitamins bring the boost to your exercise routine every time. This drink is ideal for downing before a trip to the gym. Ladies can get ripped with this energizing supplement. The sparkling water core is invigorating and crisp. A bunch of fiber is provided to clear out the digestive tract. Antioxidants show up by the millions to decimate poisons and errant chemicals. All that survives are biological agents of health and beauty. Don’t you wish that everything this tasty was equally easy on the conscience?
Somehow over time, the idea that people should eat many small meals throughout the day to “boost” their metabolism became mainstream, a direct result of snack-food companies’ advertising, he notes. Snack makers also had a strategy to legitimize their claims. “The insidious part is the food industry sponsors a lot of dietician food conferences, and they were able to teach dieticians you should eat six times a day to lose weight,” says Fung.

With every glass, this spa water is sure to refresh and rehydrate you. All it takes is one cinnamon stick and a red apple. This is all it takes to put together one of the finest detox water recipes known to women. Children especially adore these kinds of brews. As such, the weight-loss powers extend to all ages. The tastiness does not hurt this drinks positive reputation either. It is uniquely suited for the colder seasons, and it garners plenty of holiday cheer. Both of the essential components within this beverage automatically act as appetite suppressants, so snacking ceases to exist.
On certain Reddit communities, such as r/keto and r/intermittentfasting, Fung is regarded as a cult hero of sorts, often cited to provide scientific legitimacy for a diet that can seem outlandish to the unfamiliar. After all, intermittent fasting purports to tout weight-loss benefits without forcing people to change what they eat (though Fung says people really should try to cut out sugar and processed foods) or adding exercise to their routines. The key, instead, lies largely in when one eats.

Every drop of this iconic pineapple detox water is packed with vivacious charm. The recipe is astonishingly simple, but it yields an incredible source of hydration. The heavenly elixir only requires 2 sticks of sugar cane, approximately 5 pineapple chunks and 2 liters of water. All H2O should be filtered, and spring water is the best choice. Upon combining the ingredients, this brew can be consumed immediately; however, every minute of stewing increases the fun for the tongue. The deliciousness is special enough to make every sip a divinely uplifting experience. Meditative properties are enhanced by pineapples ability to expel toxins.
When it comes to losing weight, people often tend to stop eating and think that it is the most effective way to lose those extra kilos. According to health experts, quitting food is not the solution; rather it leads to weakness and other health complexities. The quick and simple weight loss secret is to say yes to liquids, in order to detoxify the system and embrace a healthy lifestyle. Today, we are going to tell you about 13 such drinks that can help you lose weight quickly. These drinks are easy to prepare, help boost metabolism, and improve digestion as well. The best part is you can achieve the perfect body without even hitting the gym. So, are you ready to shred those extra kilos?
What makes Runa Clean Energy special is guayusa, a plant native to the Amazon rainforest with double the antioxidant capacity as green tea, according to a report in the Journal of Ethnopharmacology. Legend has it, indigenous hunters nicknamed the leaf “night watchman” for its ability to heighten awareness and prevent sleep. With as much caffeine as coffee, guayusa is also a rich source of theanine, an amino acid that researchers say can work in synergy with caffeine to calm and focus the brain.The result? A jolt of energy without the jitters. In other words: clean energy.

To prep his patients for success, Dr. Seltzer tells them to plan around a large evening meal by eating a lighter breakfast and lunch—NBD since most people who eat a meal before bed tend to wake up feeling relatively full, he says. Research suggests balanced bedtime meals may also promote steady next-day blood sugar levels, which also helps with appetite regulation.
Individuals use intermittent fasting to lose weight fast. In studies done by the NIH, there was reported weight loss with over 84% of participants — no matter which method of fasting they chose (alternate day fasting, the 8/16 method, or another approach)[*]. Science has shown intermittent fasting to be an efficient weight loss tool, sometimes more than simply cutting calories. In one study, intermittent fasting was shown to be as effective as continuous calorie restriction in fighting obesity[*].
This shake is a surprisingly good option–especially considering the low quality of some of Special K’s cereals. Whereas some of their cereal boxes are loaded with plain sugar, the sugar counts on these bottles include natural lactose from the nonfat milk base. Grab the malted chocolate flavor for a classic dessert-inspired treat that will fill you up instead of leaving you with a sugar crash.
Founded by coffee guru Ben Weiss in his Princeton basement, Bai5, a new line of all-natural fruity drinks with exotic flavors, is forecast to rack up $125 million in sales this year. We can see why: Their Bubbles line—with flavors like Guatemala Guava, Jamaica Blood Orange and Bolivia Black Cherry—are the definitive Drink This on this list of Not That!s. Sweetened with fruit juice, erythritol and stevia (not aspartame) and powered by 45 mg of caffeine, thanks to the tea and coffeefruit, they’re delicious enjoyed straight-up or as a mixer. Interestingly, rather that beat Bai5, one soda titan joined them: the Dr. Pepper Snapple Group, who once only distributed the product, bought a stake in the company this past April. Meet the Best Diet Soda in America! And to blast even more fat, don’t miss these 30 Skinny Secrets from the World’s Sexiest Women!
@Mark, Whey protein is fantastic as a meal replacement. When you’re on the cutting phase (dieting) to retain muscle mass, a protein supplement will help with this. Remember though, there is no substitute for food. Consider lean turkey or chicken breast (with the skin off) but half your normal portion with lots of green veggies (which also contains carbs and protein to help keep you fuller for longer!)
Mate tea is known for its powerful thermogenic effects—meaning it turns up your body’s calorie burning mechanism—and can also promote weight loss by improving insulin sensitivity. In a recent study, participants were divided into two groups. One group took a placebo 60 minutes prior to exercising, while the other group ingested 1000 mg capsule of yerba maté. Researchers found that those who consumed the herb increased the beneficial effects their workout had on their metabolism without the workout. Plus, this brew is like green tea on steroids, with up to 90 percent more powerful cancer-fighting antioxidants, a cache of B vitamins, and plenty of chromium, which helps stabilize blood-sugar levels.

Whether salty foods or alcohol are to blame for your blimp-like belly, lemon tea can help fight the bloat thanks to its d-limonene content. The compound, which is found in citrus rind oil, has been used for its diuretic effects since ancient times. But until recently, there were no scientific findings to back the claims. An animal study published in the Journal of the Pharmaceutical Society of Japan confirmed D-Limonene can indeed banish boat due to water retention.
Derived from the Japanese tencha leaf and then stone ground into a bright-green fine powder, matcha literally means “powdered tea,” and it’s incredibly good for you. Research shows the concentration of epigallocatechin gallate (EGCG) in matcha to be 137 times greater than the amount you’ll find in most store-bought green tea. EGCG is a dieter’s best friend: studies have shown the compound can simultaneously boost lipolysis (the breakdown of fat) and block adipogenesis (the formation of fat cells) particularly in the belly. One study found men who drank green tea containing 136 mg EGCG—what you’ll find in a single 4 gram serving of matcha—lost twice as much weight than a placebo group (-5.3 vs -2.8 lbs), and four times as much visceral (belly) fat over the course of 3 months. You can prepare the powder as a traditional tea drink as the zen monks have done since 1191 A.D., or enjoy the superfood 2015-style in lattes, iced drinks, milkshakes and smoothies. Need one more reason for tea-time? A single serving sneaks in 4 grams of protein—that’s more than an egg white!

Intermittent fasting is a diet regimen that cycles between brief periods of fasting, with either no food or significant calorie reduction, and periods of unrestricted eating. It is promoted to change body composition through loss of fat mass and weight, and to improve markers of health that are associated with disease such as blood pressure and cholesterol levels. Its roots derive from traditional fasting, a universal ritual used for health or spiritual benefit as described in early texts by Socrates, Plato, and religious groups. [1] Fasting typically entails a steady abstinence of food and beverages, ranging from 12 hours to one month. It may require complete abstinence, or allow a reduced amount of food and beverages.


Here we go! This one is a special elixir that cures the mind and body alike. The blueberries naturally expel unwanted toxins in droves, and they release ample B vitamins into the system, which promotes energetic exercise alongside active engagement. The lavender is also particularly soothing for the brain. In terms of detox water recipes, it is hard to find another brew that delivers such stamina and clarity. When selecting lavender leaves, it is wise to select mature plants with robust petals. The opposite is true for berries. With smaller varieties, more nutrients can be jam-packed into the detox blend.
If you are looking for an amazing detox tea for weight loss that you can incorporate into your daily routine, this is the one for you! The Teami 30 Day tea Detox diet plan will help you feel better from the inside out! Getting rid of the toxins that your body is holding on to will allow it  to function properly, burn the correct amount of calories, lose weight and have natural energy levels every day!
Lassi is a popular drink from India and Pakistan, made from fermented yogurt. In Ayurvedic medicine, lassi “cools” the digestive system, aiding gut function. From a modern medical perspective, lassi is a fermented food that contains many healthy bacteria, or probiotics, which decrease bloating and reduce inflammation—two key contributors to weight loss. While lassi can be made with any number of fruits, mango lassi is one of the easiest and most popular drinks in India: Simply combine in a blender one cup of plain Greek yogurt, 1 tbsp of sugar, ½ cup frozen mango chunks, and enough water to blend. Pair it with these exclusive 14 Ways to Lose Your Belly in 14 Days for best results.
Each of these 5 Best Teas for Weight Loss has its own individual, magic properties, from dimming your hunger hormones to upping your calorie burn to—literally—melting the fat that’s stored in your fat cells. Oh, and they can also help reduce your risk of heart disease and diabetes too. (Stick to 3-4 cups—or tea bags—of tea per day, and choose brewed varieties over bottled to avoid extra calories and sweeteners.)

Your lemonade consumption will depend on your caloric requirement, your aspiration to lose weight, and how much you can tolerate the mental and physical desire to eat.  Ideally, you are allowed to drink six to twelve glasses of lemonade daily. However, some people can consume as much as twenty-six glasses every day. It is better to drink more than less. In our personal experience, it is perfect to drink at least the minimum required water consumption daily which is eight glasses.


New Delhi: The festive season has just begun in India, and losing weight can be a minefield, with so many diet plans and advice floating around out there promising an instant flat stomach. Choosing the right healthcare tips that work can be difficult although we all want to be our fittest. But fret not, to make your weight loss journey a bit easier, we have an easy, yet effective method to speed up your fat burning and help you look your best and feel great from the inside out throughout the season - lemon and ginger detox tea. Moreover, this magical fat-burning concoction ca help you fight the harmful effects of air pollution, keeping your respiratory system healthy.
Before a workout, turbocharge the fat-blasting effects by sipping a cup of green tea. In a recent 12-week study, participants who combined a daily habit of 4-5 cups of green tea each day with a 25-minute sweat session lost an average of two more pounds than the non tea-drinking exercisers. Thank the compounds in green tea called catechins, flat belly crusaders that blast adipose tissue by triggering the release of fat from fat cells (particularly in the belly), and then speeding up the liver’s capacity for turning that fat into energy. See how tea can help you lose up to 10 pounds in one week on THE 17-DAY GREEN TEA DIET.
While booze shouldn’t be part of your daily weight loss diet, downing a drink every now and again won’t throw you far off track — so long as you order smart. Every Mad Men fan knows that Don Draper favors the Old Fashioned. And just so long as you don’t sip them to his level of excess, the 119-calorie low-sugar drink can keep you on the track toward your better body goal. Not a fan of whiskey? Check out these other delicious, low-calorie cocktails.
However, in places like Japan, the UK, and large swaths of Southeast Asia, tea leaves are as diverse and nuanced as wine grapes. Not only does the flavor profile change dramatically between one tea variety and the next, but so do the health benefits. Not only can certain brews fight off various diseases, select teas have also been shown to rev the metabolism, quell hunger, slash waist-widening stress and shrink fat cells. When Taiwanese researchers studied more than 1,100 people over a 10-year period, they determined that those who drank tea had naearly 20 percent less body fat than those who drank none!
With a caffeine count higher than coffee, these teas kick your metabolism into gear. In a study published in the journal Physiology & Behavior, a 3-4 percent increase in metabolic rate was measured in both lean and obese subjects after a single 100 mg dose of caffeine. Look for teas made from this caffeine-containing fruit; if you want to skip comparative shopping, just grab a box of Celestial Seasonings’ Fast Lane, which clocks in 20 mg above your daily cup of coffee at 110 mg caffeine.
Not only is ginger one of the healthiest spices on the planet, but it also fights inflammation. According to numerous studies, ginger, traditionally used to ease stomach pain, blocks several genes and enzymes in the body that promote bloat-causing inflammation. This means you can enjoy that second serving of nutrient-dense veggies without worry. If you prefer the taste of chai tea, typically made from a blend of cinnamon, cardamom, cloves and ginger, that may also do the trick—but may be less potent.

The caffeine content in Sambazon’s drink line comes from green tea and guaraná, a a native plant from Brazil with roughly twice the concentration of caffeine found in coffee seeds, and—bonus!—the ability to fight fat and lower cholesterol. A recent study found daily supplementation with guaraná could reduce LDL cholesterol levels in healthy adults by as much as 27 percent! And a second animal study published in Clinical Nutrition found guaraná extract supplementation could increase fat metabolism.
This tea helps weight loss in two ways. First, its ingredients cleanse the digestive system to remove toxins, as well as also curbing appetite so that the consumer isn’t reaching for that snack in between meals. It’s made with a blend of natural ingredients, is easy on the stomach and boosts the immune system. Like the other 14-day detox teas on the market, the best results are seen with a combination of also eating healthy and exercising.
Not only does white tea prevent new fat cells from forming, but it also enhances the body’s ability to break down and utilize existing fat for energy, according to a study published in the journal Nutrition and Metabolism. As if that wasn’t enough, “Chemicals in the tea appear to protect your skin from sun-induced stress, which can cause the cells to break down and age prematurely,” says Elma Baron, MD, the study author. To put white tea to use, try rubbing on a lotion containing white tea extract before you apply your sunblock!
It’s no secret that chugging plain H2O can be less than stimulating, but there are fun ways to make this healthy habit less of a chore. Certain fruits have detoxifying properties in their flesh and peels; slice them whole into your water to reap the benefits and hit your water intake quota with an infusion of flavor. For the definitive ways to drink up and de-puff, check out our list of 50 Best Detox Waters for Fat-Burning and Weight Loss!
Treat your taste buds to a fruit-filled rainbow. Cavalcades of sweet natural treats are infused in this energetic ensemble. The primary ingredient emphasizes a foursome of the following fruits: apples, lemons, oranges and pears. All of them are divided up equally, and the collective is subsequently balanced with an equal amount of strawberries. Alongside a bunch of raspberries and mint leaves, this will be the most satisfying glass of strawberry detox water that you have ever tried. Your goblet would be privileged to contain such a luxuriously satisfying libation. This aromatic water represents the raw juice cleanse of womankind’s future!
If you don’t feel like brewing tea or adding fruit slices to water, then just drink plain H2O. It doesn’t get any simpler than this if you want to detox and lose weight. Many people are surprised that the best detox for weight loss involves nothing more than what makes up 70% of our bodies. Go beyond the recommended eight glasses a day and drink at least 12 cups. Aim for a gallon or more if you’re physically active.
This wonder drink can show amazing results in weight loss process, if consumed in the right manner and at the right time. Made with the goodness of lemon and ginger, this detox water should ideally be consumed early in the morning on an empty stomach. It gives your body a kick-start and also boosts the metabolism. Just squeeze in half a lemon in lukewarm water (about 1 glass) and add in 1 inch grated ginger. Drink two glasses of the lemon and ginger detox drink early morning for 1-2 months without fail and watch out for effective results.
Detox water is the latest diet craze to take off in recent years, and it looks like more than just a mere fad. This approach to losing weight is miraculous for a variety of reasons. A potent taste is often all it takes to make some deviate from their dietary goals. This unfortunate truth has caused many girls to relapse in the middle of a working health regimen, but it no longer has to impede their progress towards a trim physique. With the advent of detoxification water, it is possible to enjoy delicious treats without sacrificing your figure. Succumbing to the desire for sweets no longer spells failure for a weight loss program. Because these drinks are so tasty, there is nothing to lose from enjoying them frequently.
This is one of the sweetest detoxifiers out there. It derives a big blast of sugar from its decadent array of fruits that includes pineapple, orange and agave. Grated ginger is also sprinkled on top to pack a spicy punch. It is also an elite digestive aid, especially for those with ulcers or a history of cramps. With this elixir, there is a lot of sharpness in terms of flavor, but the thick agave nectar can smooth out everything for a divinely syrupy texture. All of the citrus fruits naturally join forces to fortify stomach, intestines and colon. Say cheers!
In other words? "Drinking makes you more likely to eat sh*t," Dr. Seltzer says, referring to drunk foods. At the same time, he stops short of asking patients to quit alcohol cold-turkey to lose weight. Plus, research suggests you don’t have to, as long as your intake is moderate—i.e., less than about a drink a day. "If you drink a glass of wine every night and notice you eat more afterward, eat less early to account for this," he says. "Or, if you’re drinking four glasses of wine a week, drink three instead so you’ll won’t feel such a big difference."
Intermittent fasting — the most popular form of fasting today — consists of eating within a specific window of time in the day, and not eating for the remaining hours of the day. For example, one popular version of intermittent fasting is the 16/8 method. This entails a nonfasting window of eight hours (such as 11am to 7pm) followed by a fasting period.
Whether a regimen calls for two fasting days a week or eating your meals in a smaller "window" of time in the day, all plans share a near-freedom from calorie counting, a big plus for weary food diarists. Once you have planned your fasting-period menu—say, a 500-calorie day of chicken and veggies—you're set. And in your nonfasting periods, you eat normal, healthy meals (even that steak!) without worrying about every bite.

OK, we’re totally cheating here. Hint Water isn’t carbonated, cola-flavored or sold in 64-ounce Big Gulps. But these new flavored bottled waters do have 60 milligrams of caffeine, derived from coffee beans. That’s more than you’ll find in Diet Dr. Pepper (41 mg), Diet Coke (47 mg) or even Mountain Dew (54 mg). So you get all of the pop, with none of the calories—and each flavor is sweetened not with aspartame, but with fruit juice or spice. Try the Lemon Cayenne Hint Kick (and don’t overdo it, since caffeine can dehydrate you), and you’ll never go back to Diet Coke again.

Açai berry powder is high in anthrocyanin- a natural pigment providing powerful antioxidants. Açai provides an array of minerals that help to keep your body healthy and gives you high levels of sustainable energy. This extra energy will enable you to get out and exercise more, therefore extra calories will be burned and eventually the fat will come off your tummy!
Keep in mind that the initial weight lost on a fast is primarily fluid or "water weight," not fat. And when you go back to eating, any lost weight usually gets a return ticket back. Not only do most people regain weight lost on a fast, they tend to add a few extra pounds because a slower metabolism makes it easier to gain weight. Worse, the weight that is regained is likely to be all fat -- lost muscle has to be added back at the gym.
If you want to evict fat from your body for good, turn to this brightly colored potion for instant results. The berries bring a respectable dose of B vitamins, which allows for energy production and exercise activities. With lemon keeping the sugary flavors in unison, this drink is great for girls of all ages. This brew can serve as a teenage ladies first detox, and it can also help grandmothers guarantee lasting longevity. To produce the maximum level of helpful effects, this concoction needs to be stored in a cold environment overnight. It will certainly make for a memorable morning!
Apples are a great inclusion to any detoxification methodology. This is because they linger longer than most fruits, which makes people feel fuller than usual. The end result is an unnoticeably suppressed appetite. Likewise, cinnamon speeds the metabolism to new levels of efficiency by providing extra heat for burning more calories. With fiery spicy sensations and profoundly transformative antioxidants, girls around the globe are pledging allegiance to their newly cultivated physiques. With the best detox water, skinniness happens on its own. As you can see, weight loss is hardly even a real pursuit when the drinks taste this unbelievably good.
A daring dieting infusion comes to life with this benevolent blueberry detox drink. The masterful concoction features a delicious core of mandarin oranges. The wedges permeate moisture with ample healing properties, and the slight sourness is decadently delightful. At the same time, a stash of ripened blueberries brings extra antioxidants. These superfoods are notoriously packed with vitamin C and fiber. Each berry gains its navy coloration through the presence of detoxifying pigments. These compounds are known as anthocyanins, and their inclusion in a health regimen can prevent the presence of free radicals and ulcers. To intensify taste, simply squish berries and twist oranges.

Alcohol is particularly bad for your weight because it’s a toxin. Your body mobilizes to burn off the calories in alcohol as quickly as possible—ignoring any other calories that might have come along with it. So whether it’s wine and cheese or beer and wings, the body metabolizes the drink while shoving more of the accompanying food calories into fat cells.
×